TRONG BÓNG ĐÁ

THẤT BẠI LÀ CỦA CẢ TẬP THỂ

BÓNG ĐÁ

LÀ MÔN THỂ THAO

TẬP THỂ

GET BOLD

Cùng kiên cường

trước mọi thách thức

GET GOLD

Cùng vượt qua để giành lấy cúp vàng.

Nhưng thành công

LÀ KHÔNG CỦA

RIÊNG CÁ NHÂN NÀO